درس یازدهم – بررسی دستور Update در SQL 2019

با استفاده از این دستور می‌توانید اطلاعات موجود در هر ستون را تغییر دهید؛ برای این کار باید از دستور زیر استفاده کنید:

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, …
WHERE condition;

در دستور بالا، ابتدا باید نام جدول را بعد از دستور UPDATE وارد کنید. در قسمت SET باید مشخص کنید که چه گزینه‌هایی باید تغییر کند و در آخر نیز باید از دستور شرطی WHERE استفاده کنید تا مشخص شود که به کدام سطر اشاره می‌کنید.

مثال اول – آپدیت کردن اطلاعات جدول

UPDATE Customers

SET “Contact Name” = ‘Alfred Schmidt’, City= ‘Frankfurt’

WHERE CustomerID = 1;

SELECT * FROM Customers

WHERE CustomerID=1;

در دستور بالا، جدول Customers انتخاب می‌شود و در قسمت SET ستون‌ها به همراه مقدار آن مشخص می‌شود و در قسمت شرطی WHERE باید شرط مورد نظر را وارد کنید که در اینجا از شماره­ی CustomerID استفاده کرده است؛ توجه داشته باشید دو خط آخر برای نمایش سطر اول جدول به کار برده شده است.

اگر به شکل 23-3 توجه کنید، سطر مورد نظر آپدیت شده است و در خروجی به نمایش گذاشته شده است.

شکل 23-3 آپدیت اطلاعات

اگر دو خط آخر دستور بالا را وارد نکنید، خروجی مانند شکل 24-3 خواهد شد.

شکل 24-3 آپدیت اطلاعات

کارهای زیادی می‌توان با دستور UPDATE انجام داد، مثلاً می‌توانید با دستور زیر نام ContactName مربوط به شهر‌های Mexico را با استفاده از شرط تغییر دهید:

UPDATE Customers
SET “Contact Name”=’Juan’
WHERE Country=’Mexico’;

 

نکته­ی مهم: اگر چنانچه شرط WHERE را در دستور UPDATE قرار ندهید، تمام ستون‌های انتخاب­شده آپدیت خواهد شد؛ در دستور زیر تمام ContactName ها به Juan تغییر خواهند کرد.

UPDATE Customers
SET ContactName=’Juan’;

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top