درس هفدهم – بررسی دستور IN در SQL 2019

این دستور اصولاً در یک شرط به کار گرفته می‌شود و مشخص می‎کند چه گزینه‌هایی باید در خروجی نمایش داده شود، شمای کلی دستور IN به‌صورت زیر است:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (value1, value2, …) ;

روش دیگری نیز برای به‌کارگیری دستور IN وجود دارد که شکل کلی آن به‌صورت زیر است:

 

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name IN (SELECT STATEMENT);

مثال اول – بررسی دستور IN

SELECT * FROM Customers

WHERE City NOT IN (‘London’,’Tehran’) ;

در مثال بالا، ستون‌هایی در خروجی چاپ خواهد شد که دارای شهر‌های London و Tehran نباشند، چون پیش از دستور IN، دستور NOT به کار برده شده است و به‌ این دلیل شرط منفی خواهد شد.

شکل 39-3  بررسی دستور IN

بررسی دستور TOP

این دستور برای نمایش تعداد سطر در خروجی کاربرد دارد که دارای گزینه‌های مختلفی است و شکل کلی آن را در زیر مشاهده می‌کنید:

SELECT TOP number|percent column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition;

مثال اول – بررسی دستور TOP

SELECT TOP 4 * FROM Customers;

در دستور بالا، 4 سطر از جدول Customers به‌مانند شکل 40-3 در خروجی چاپ خواهد شد.

شکل 40-3 بررسی دستور TOP

 

مثال دوم – استفاده از OFFSET

SELECT * FROM Customers

ORDER BY CustomerID

OFFSET 2 ROWS;

برای استفاده از دستور OFFSET حتماً باید قبل از آن از دستور ORDER BY استفاده کنید تا ID مورد نظر منظم شود و بعد می‌توانید از دستور OFFSET استفاده کنید؛ توجه داشته باشید که این دستور از شماره‌ای که در مقابل آن نوشته می‌شود در جدول مورد نظر شماره‌های بعد از آن را در خروجی چاپ می‌کنند، مانند دستور بالا که شماره‌ی 2 نوشته شده است، اما از شماره‌ی 3 به بعد در خروجی چاپ خواهد شد، اگر به شکل 41-3 توجه کنید این موضوع را مشاهده می‌کنید؛ توجه داشته باشد که دستور ROWS به‌ ردیف‌ها اشاره دارد.

شکل 41-3   بررسی OFFSET

مثال سوم – استفاده از دستورات FETCH و PRESENT

SELECT * FROM Customers

ORDER BY CustomerID

OFFSET 2 ROWS

FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;

این دستور از چند قسمت تشکیل شده است؛ در خط اول با دستور SELECT، جدول Customers انتخاب شده و در خط دوم، CustomerID با دستور ORDER BY مرتب می‌شود، بعد از مرتب شدن CustomerID با دستور OFFSET مشخص می‌کنیم که از سطر سوم به بعد در خروجی چاپ شود و در خط آخر نیز مشخص می‌کنیم که چند سطر در خروجی چاپ شود که این موضوع را در شکل 42-3 مشاهده می‌کنید.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top