درس سیزدهم – بررسی دستور WHERE در SQL 2019

یک دستور شرطی که در قسمت دستور UPDATE مقداری بررسی کردیم، شکل کلی دستور به‌صورت زیر خواهد بود

SELECT column1, column2, …
FROM table_name
WHERE condition;          

در دستور بالا، SELECT نوشتیم که ستون‌های column1, column2 را در خروجی نمایش دهد، اما در آخر از دستور WHERE استفاده شده و شرطی بر خروجی قرار داده است.

مثال یک – خروجی دستور SELECT با استفاده از شرط

SELECT * FROM Customers
WHERE Country=’Mexico’;

در دستور بالا، اطلاعات جدول Customers در خروجی نمایش داده می‌شود، به شرطی که ستون Country برابر Mexico باشد، خروجی دستور مورد نظر را در شکل 27-3 مشاهده می‌کنید.

شکل 27-3 بررسی دستور WHERE

نکته:

در دستور WHERE Country=’Mexico’، کلمه­ی Mexico بین نقل‌ قول قرار گرفته است، اما اگر به جای Mexico، از عدد استفاده می‌کردید، دیگر نیاز به نقل قول نبود، پس به این نکته توجه کنید.

 

از عملگرهای جدول 6-3 می‌توان در بند WHERE استفاده کرد.

 

جدول 6-3 عملگر

توضیحات

عملگر

مساوی

=

بزرگ‌تر از

کوچک‌تر از

بزرگ‌تر مساوی

> =

کوچک‌تر مساوی

<=

نابرابر، توجه داشته باشید در بعضی از نسخه‌های SQL این علامت شاید به‌صورت != باشد.

<> 

بین یک محدوده­ی مشخص

BETWEEN

جستجوی یک الگو

LIKE

برای تعیین چندین مقدار ممکن برای یک ستون

IN

مثال دوم – استفاده از عملگر

اگر بخواهیم از این عملگر‌ها در دستور شرطی استفاده کنید، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:            

SELECT * FROM Customers

WHERE CustomerID<>1;

SELECT * FROM Customers

WHERE CustomerID<=1;

در دستور بالا از یک عملگر نابرابر و یک کوچک‌تر مساوی استفاده شده است که خروجی این دستور را در شکل 28-3 مشاهده می‌کنید؛ در قسمت اول، سطر یک نمایش داده نشده و در قسمت دوم تنها سطر یک نمایش‌داده شده است.

شکل 28-3 بررسی دستور WHERE

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top